Information

Atlasprojektet Danmarks Biller er en kortlægning af danske billearter i et landsdækkende net af 10 x 10 km kvadrater. Kortlægningen giver en basal viden om arternes udbredelse, som benyttes i såvel forskning som forvaltning af naturen i Danmark.

I naturforvaltningen benyttes mange billearter som indikatorer for god naturtilstand, fx er vedboende biller indikatorer for god skovnatur med dødt ved og stor biodiversitet. Derfor er det vigtigt at indsamle databaseret viden om udbredelsen af billerne, hvilket denne atlaskortlægning er med til at råde bod på.

Gennem Naturbasens samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus er hele Museets historiske billesamling på godt 70.000 dyr digitaliseret og indberettet i Naturbasen. Sammen med de observationer der er indberettet af Naturbasens observatører til og med 2016, indgår der i alt 220.000 observationer af biller som baggrundsmateriale i projektet.

Projektet gennemføres som udgangspunkt i en 5-års periode i 2017-2021 og med mulighed for forlængelse

HVOR BRUGES DATA?

De indsamlede data benyttes til forskning og forvaltning af naturen i Danmark. Data er eksempelvis benyttet som datagrundlag i Den Danske Rødliste, i Biodiversitetskortet, i HNV-kortet og i Dansk Naturindikator, ligesom de dagligt benyttes af kommuner og konsulenter til miljøvurderinger, naturkvalitetsplaner etc.

HVORDAN DELTAGER JEG?

Når observerer en bille (og er 100% sikker på artsbestemmelsen), indberetter du dit fund på hjemmesiden Naturbasen.dk eller via app'en NATURBASEN, som findes til iPhone og Android. På den måde registreres dit fund automatisk i atlasprojektet.

HVAD HVIS JEG IKKE KENDER ARTEN? 

Så kan du enten 1) spørge i vores forum eller 2) bruge vores app. 

1) Hvis du har taget et foto med dit kamera og er kommet hjem, kan du uploade billedet under Artsbestemmelse på www.naturbasen.dk.

2) Du kan ligeledes benytte knappen “Artsbestemmelse” på Naturbasens App. Her kan du stå i naturen og indberette en observation til artsportalen uden at kende artsnavnet og gennem dialog med andre medlemmer få at vide hvilken art du har set.

Rigtig god fornøjelse. Vi ses derude!